สร้างหอธรรมพระบารมี


  เลี้ยงอาหารผู้ปฎิบัติธรรม ค่าน้ำ ค่าไฟ สาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมห้องน้ำอาคาร


สร้างหนังสือ และสื่อธรรมมะ